Condicions Generals de Venda

 

 

1.- CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions generals de la contractació regulen expressament les relacions comercials sorgides entre el titular del web (venedor) i els usuaris consumidors que, a través d’aquest lloc web (HTTPS://WWW.LABOTIGARAIGUER.CAT/) titularitat de ENRIC MARTINEZ BALLERA (en endavant, LA BOTIGA RAIGUER), adquireixin els productes que ofereixi en cada moment als usuaris.

Aquestes condicions generals de venda han estat elaborades de conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), la Llei 7/1998, sobre Condicions Generals de la Contractació (LCGC), i del RDL 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (TRLGDCU).

LA BOTIGA RAIGUER podrà modificar de forma unilateral, en qualsevol moment que ho consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions generals de venda. Això, però, les condicions aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de formalització de la mateixa.

Els termes i condicions aplicables a la compra dels productes oferts per a la venda al públic per part de LA BOTIGA RAIGUER a través del seu lloc web HTTPS://WWW.LABOTIGARAIGUER.CAT/, seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions generals de venda i que es detallaran en el lloc web al llarg del procés de compra. A través de la utilització d’aquest lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per accedir als diferents productes oferts en el lloc web, així com per formalitzar la compra d’aquests.

El client accepta sense cap reserva les presents Condicions generals de venda al realitzar una comanda a LA BOTIGA RAIGUER a través d’aquesta pàgina web, tenint previ coneixement del seu contingut per haver-se proporcionat un exemplar de les mateixes en un format electrònic durador, a més de trobar-se les mateixes publicades en aquesta mateixa pàgina web.

Si desitja descarregar i obtenir una còpia de les presents Condicions generals de venda, pot fer-ho prement AQUÍ.

Es recomana a l’usuari abans de realitzar una compra a través d’aquest lloc web, llegir atentament l’Avís Legal, la Política de Privadesa, i la Política de Cookies.

 

2.- IDENTIFICACIÓ DEL VENEDOR I DELS CLIENTS

Les dades identificatives de LA BOTIGA RAIGUER són els que es detallen a continuació:

 

 • Nom / Raó social: ENRIC MARTINEZ BALLERA
 • Nom comercial: LA BOTIGA RAIGUER
 • CIF/NIF: 35065649X
 • Domicili social: AV. CATALUNYA 5º 2ª – 08150 MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA)
 • Adreça de correu electrònic: [email protected]
 • Número de telèfon: 644388459 

 

Per poder realitzar compres a través d’aquesta pàgina web, l’usuari haurà de facilitar les dades de caràcter personal que en el seu moment se li sol·licitin durant el procés de compra. El tractament de les seves dades personals es regirà por la nostra Política de privacitat.

 

3.- NATURALESA DEL LLOC WEB 

Per a l’adquisició dels productes oferts a través d’aquesta pàgina web, l’usuari haurà de reunir els següents requisits:

 

 • Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat al territori peninsular espanyol o balears. En els casos en què es realitzin enviaments a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla, o a l’estranger, l’usuari haurà de tenir un domicili a l’esmentat territori.
 • En cas de ser una persona física, haurà de ser major de 18 anys i amb capacitat legal suficient per a contractar.
 • La normativa de consum, així com els drets reconeguts als consumidors, seran aplicables únicament a aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de consumidor i / o usuari de conformitat amb l’article 3 del TRLGDCU.
 • D’acord amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través d’aquest lloc web, tot això sense perjudici de la revenda entre particulars en el mercat de segona mà.

 

4.- PRODUCTES OFERTS

LA BOTIGA RAIGUER publicarà, al costat de la imatge de cada un dels productes que siguin objecte de venda a través de la pàgina web, les característiques específiques de cada un d’ells i el preu de venda aplicable.

LA BOTIGA RAIGUER garanteix que el preu dels productes serà el vigent el dia de formalització de la compra amb independència del dia en què es formalitzi el lliurament físic de la comanda.

En cas que hi hagi ofertes aplicables sobre el preu dels productes, aquestes s’indicaran al costat del preu inicial amb una tipografia i/o color diferent que permeti el client identificar de forma clara el preu final del producte. En qualsevol cas, s’indicarà a la pàgina web el període temporal de validesa de l’oferta o promoció.

LA BOTIGA RAIGUER podrà, de forma unilateral i en qualsevol moment, oferir nous productes que siguin objecte de venda al lloc web, així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels productes que s’ofereixin.

L’usuari podrà formalitzar la contractació a través d’aquesta pàgina en els següents idiomes: castellà i català.

 

5.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes realitzades a través d’aquest lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes, o si no queden articles en estoc, es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que l’usuari hagués pogut abonar.

 

6.- SISTEMA DE COMPRA

Les compres realitzades a través d’aquesta pàgina web s’hauran de fer seguint el procediment de compra online establert. L’usuari podrà navegar per la pàgina web i/o buscar els productes desitjats. Un cop localitzat un determinat producte, podrà accedir a la descripció completa del mateix, en la qual se l’informarà, entre altres dades, dels següents extrems: mesures, composició, color, materials i preu. Les fotografies i colors mostrats a la fitxa de producte poden diferir de la realitat com a conseqüència del tipus de pantalla utilitzada per a visualitzar la fotografia, el perfil de color seleccionat a l’ordinador o dispositiu, i el nivell de brillantor, entre d’altres.

Un cop seleccionat un producte, el mateix pot afegir-se al carret / cistella de la compra per a posteriorment procedir a la seva compra. Un cop seleccionats tots els productes, l’usuari tindrà accés al resum de la seva compra. En aquest resum es poden revisar els productes afegits i la seva quantitat, vista resumida de cada producte, preu unitari i preu total. En aquest apartat també es podran aplicar cupons de descompte i consultar-ne el preu de l’enviament dels productes que s’adquireixin.

Per finalitzar la compra, l’usuari haurà de facilitar les dades personals que se li sol·licitin, indicar un mitjà de pagament d’entre els oferts, i procedir al pagament a través de la passarel·la de pagament habilitada a l’efecte, o mitjançant les formes habilitades per LA BOTIGA RAIGUER a la seva pàgina web.

Un cop realitzada la comanda, LA BOTIGA RAIGUER enviarà un correu de confirmació de comanda a l’adreça de correu electrònica facilitada pel client. LA BOTIGA RAIGUER notificarà al client quan es procedeixi a l’enviament dels seus productes a través de les empreses de transport amb què col·labori el venedor.

 

7.- MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que el client detectés que s’ha produït un error a l’introduir dades personals durant el seu registre com a usuari d’aquesta pàgina web, podrà modificar les mateixes a l’apartat personal de client.

En tot cas, podrà corregir els errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d’atenció al client a través del telèfon 644388459, o a l’adreça de correu electrònic [email protected], així com exercir el seu dret de rectificació contemplat a la nostra política de privacitat a través de l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentada.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació a diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han proporcionat correctament. Així mateix, aquest lloc web ofereix els detalls de tots els articles i/o productes que hagi afegit a la seu carret / cistella de la compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, l’usuari podrà modificar les dades de la seva comanda.

Si l’usuari detectés un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client, al telèfon o a l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a esmenar l’error.

 

8.- ENVIAMENT I LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Tots els productes venuts per LA BOTIGA RAIGUER seran enviats a l’adreça facilitada pel client a través d’una empresa de transport.LA BOTIGA RAIGUER treballa amb les següents empreses de transport i missatgeria:

 • Nom empresa 1
 • Nom empresa 2
 • Nom empresa 3

 

LA BOTIGA RAIGUER realitza enviaments als següents territoris: Espanya peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, Internacional.

Si l’usuari té la seva residència en algun país o territori no especificat anteriorment, pot posar-se en contacte amb LA BOTIGA RAIGUER per obtenir més informació al respecte.

A continuació, l’informem de forma resumida dels preus dels enviaments i terminis de lliurament:

 

 

Destí

 

Termini de lliurament* Preu del lliurament**

 

Espanya (peninsular)

 

 

…… / ……hores

Segons pes i distància.

Gratuït en compres superiors a 0,00 €.

 

Balears

 

 

…… /…… hores

 

0,00 €

 

* Els terminis de lliurament poden variar per circumstàncies alienes a LA BOTIGA RAIGUER. En tot cas, el lliurament tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies naturals.

** Les tarifes d’enviament reflectides poden veure’s modificades en el futur. IVA inclòs en les tarifes d’enviament.

Llevat que hi hagi circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els productes relacionats amb cada confirmació d’enviament en el termini assenyalat en el requadre anterior o a la pàgina web, segons el mètode d’enviament seleccionat.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament, o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no farem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A efectes de les presents Condicions generals de venda, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què l’usuari o un tercer indicat pel mateix, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Recollida en local: LA BOTIGA RAIGUER ofereix la possibilitat de recollir els productes adquirits a través d’aquesta pàgina web de forma presencial a l’adreça indicada en el procés de compra. Per a això, el client ha de presentar el seu document d’identitat vigent i el nombre de comanda al personal que l’atengui.

 

9.- IMPOSSIBILITAT D’ENTREGA

Si resultés impossible efectuar el lliurament de comanda al client, la comanda serà retornada a LA BOTIGA RAIGUER. Així mateix, informarem al client de com procedir perquè li sigui enviada de nou o realitzar un nou intent de lliurament. Si l’usuari no hi serà al lloc de lliurament convingut el dia del lliurament, s’ha de posar en contacte amb el servei d’atenció a client a fi de convenir el lliurament en un altre dia.

 

 

10.- TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran a càrrec del client a partir del moment del seu lliurament. El client adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

 

 

11.- PREU I FORMES DE PAGAMENT

11.1. Formes de pagament: 

Els preus de la pàgina web inclouen IVA (quan aquest impost sigui aplicable), però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut. Abans de confirmar-se la comanda de compra, l’usuari tindrà accés a tots els preus desglossats.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li haguem enviat a l’usuari una confirmació de comanda.

LA BOTIGA RAIGUER accepta els següents mitjans de pagament a través de la seva pàgina web:

Targeta de crèdit i dèbit: Mitjançant la passarel·la de pagament habilitada per LA BOTIGA RAIGUER i gestionada a través de la seva entitat bancària. Haurà d’introduir el número de targeta, data de caducitat i codi de seguretat CW2. El client garanteix i es responsabilitza que totes les dades facilitades sobre la seva targeta siguin vàlides. Aquestes dades no seran guardades o manipulades per LA BOTIGA RAIGUER, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent.

En aplicació de la segona Directiva de Serveis de Pagament de la Unió Europea (PSD2), es possible que a l’hora de realitzar el pagament de nostres serveis, la teva entitat bancària t’enviï un codi SMS, notificació mòbil a l’App de la teva entitat o un altre sistema similar. Posa’t en contacte amb la teva entitat bancària per obtenir més informació sobre el procediment de pagament a través de internet.

Al autoritzar el pagament mitjançant la nostra pàgina web, l’usuari està confirmant que la targeta de dèbit / crèdit és de la seva titularitat o que és el legítim posseïdor de la mateixa.

PayPal: El client serà dirigit a la pàgina web de PayPal, on podrà realitzar el pagament de manera ràpida i segura, sense compartir informació financera amb LA BOTIGA RAIGUER.

Transferència bancària: El client podrà realitzar el pagament mitjançant transferència bancària a un compte bancari titularitat de LA BOTIGA RAIGUER. En aquest cas, l’usuari haurà d’indicar com a referència de la transferència el número de comanda i altra informació complementària que pugui indicar-se en la pàgina web. La comanda realitzada no serà enviada fins que la transferència es faci efectiva en el compte titularitat de LA BOTIGA RAIGUER.

Contra reembossament: El client podrà realitzar el pagament per contra reembossament, havent d’efectuar el pagament al transportista en el moment del lliurament. Si no es realitza el pagament en el moment del lliurament no serà possible lliurar la comanda a client.

Bizum: El client podrà realitzar el pagament mitjançant Bizum. Un cop seleccionat el mètode de pagament, ENRIC MARTINEZ BALLERA envia una sol·licitud per l’import de la compra, havent-se de confirmar per l’usuari mitjançant la seva aplicació de banca mòbil. Si desitges més informació sobre Bizum, pots consultar el seu web www.bizum.es.

 

11.2. Impost sobre el Valor Afegit:

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), el lliurament dels articles s’entendrà localitzat en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de la LIVA, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i / o aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

El client autoritza a LA BOTIGA RAIGUER a emetre la factura en suport electrònic. No obstant això, el client podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

 

12.- DRET DE DESISTIMENT

LA BOTIGA RAIGUER informa el client que conforme als articles 102 i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no hi ha el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa. 

 

13.- PRODUCTES DEFECTUOSOS. FALTA DE CONFORMITAT AMB ELS PRODUCTES.

El Client haurà de comunicar la manca de conformitat amb la Comanda lliurada al Servei d’Atenció al Client LA BOTIGA RAIGUER al tel. 644388459 o correu electrònic: [email protected]

El Servei d’Atenció al Client podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del client o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions que siguin necessàries per al cas.

 

14.- COMUNICACIONS 

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem als clients siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb LA BOTIGA RAIGUER siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb els usuaris per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos a la nostra pàgina web. A efectes contractuals, el client consenteix a fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificacions, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 

15.- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les clàusules contingudes en les presents Condicions generals de venda fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

16.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE 

En virtut de la normativa europea de consum, les empreses establertes a la Unió Europea que celebrin contractes de compravenda o de prestació de serveis en línia (incloent els que ofereixen els seus productes a través de correu electrònic) i els mercats en línia que estableix la Unió Europea, han d’oferir als seus llocs web l’enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia, a través del qual es podran tramitar reclamacions de contractacions realitzades en línia:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

La creació i desenvolupament de la Plataforma de resolució de litigis en línia ve disposada en el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i de Consell, per tractar d’oferir un mecanisme en línia de presentació de controvèrsies entre consumidors i usuaris establerts a la Unió Europea d’una manera més senzilla, ràpida i barata d’acudir als tribunals.

Per tant, a través de la plataforma habilitada a través de l’anterior enllaç, l’usuari pot fer arribar les seves queixes, reclamacions o un altre tipus de comentaris que vulgui fer.

A més, LA BOTIGA RAIGUER disposa de fulls oficials de reclamació / queixa / denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, i pot sol·licitar-les a través de les dades de contactes facilitades i indicades a la pàgina web. Per a més informació al respecte, pot contactar amb la oficina de consumo del seu lloc de residència.

 

17.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

LA BOTIGA RAIGUER recull i tracta dades personals dels clients a través d’aquesta pàgina web. Per a més informació sobre el tractament de dades personals, pot visitar a la nostra Política de privacitat i la nostra Política de galetes.

 

18.- LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Els conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents normes es regiran per les lleis espanyoles, i es sotmetran als Jutjats i Tribunals de lloc de residència de LA BOTIGA RAIGUER o del consumidor, a la seva elecció.

 

Data de l’última actualització: ……… de ………………………. de 20………………